Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelő adatai:

 • Neve: Best Mixer Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Üzemeltető”)
 • Székhelye: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/A
 • Elérhetősége: info[kukac]bestmixer.hu (az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím)
 • Az Üzemeltetőt a cégnyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Az Üzemeltető cégjegyzékszáma: 01-09-978343
 • Az Üzemeltető adószáma: 23797819-2-41
 • KSH száma: 23797819-8532-113-01

2. Az adatkezelés leírása:

Adatkezelés a bestmixer.hu weboldal felhasználóinak önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a felhasználók és az Üzemeltető között a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés teljesítése keretében.

3. Az adatkezeléssel érintettek:

A bestmixer.hu weboldalon a hírlevélre feliratkozott felhasználók, továbbá a tanfolyam/munkára jelentkező felhasználók.

4. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján az érintettek önkéntes hozzájárulása.

5. A kezelt adatok köre:

(i) A felhasználó által a hírlevél feliratkozás során megadott adatok (* jelöli a kötelezően megadandó adatokat):

 • Név*
 • E-mail*
 • Jelszó*
 • Jelszó még egyszer*
 • Születési idő – csak hirdertésföladáshoz/foglaláshoz kötelező – nyilvános (formátum: pl. :20-25)
 • Város*
 • Mobilszám

Felhasználó egyéb adatai:

 • Önéletrajz
 • Beszélt nyelvek

(ii) Adatkezelő a weboldal használata során rögzíti a felhasználó IP címét, a weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontját. Ezeknek az adatoknak a naplózását a weboldal rendszere folyamatosan végzi, a tárolt adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá.

6. Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, a felhasználók igényei szerinti utazás közvetítése, továbbá a felhasználóval történő kommunikáció.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A felhasználók személyes adatai harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adható át, kivéve, amennyiben az adatok átadására az adatkezelőt jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.

7. Az adatkezelés időtartama:

(i) A felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó feliratkozása/jelentkezése törlésre nem kerül.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációjának törlését, ebben az esetben a törlési igényének az Üzemeltetőhöz való beérkezésétől számított 2 napon belül az Üzemeltető gondoskodik az adatok törléséről.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az Üzemeltető az ÁFF-ben írtak szerint a felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

(ii) egyéb: adatok kezelésnek időtartama: amíg a felhasználó azokat megjeleníti/ nem törli

Személyre szabott reklámok, ill. tartalmak esetében az adatkezelés addig tart, amíg az Üzemeltető által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

Az Üzemeltető az ÁFF-ben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén korlátozhatja a felhasználó működését a weboldal által nyújtott szolgáltatásban, de ez nem jár adatok törlésével.

8. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét e-mailben az info[kukachajopincer.hu] Email címre juttathatja el az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető a törlési igény beérkezésétől számított 5 napon belül minden további feltétel nélkül törli az adatokat. Ugyanezen eljárás alkalmazásával a felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését az Infotv. 14. §-a alapján.

9. Adatfeldolgozó(k):

Az adatfeldolgozással az Üzemeltető kizárólag a saját alkalmazottait bízza meg. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

10. Adatfeldolgozási műveletek megnevezése:

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

11. Adatbiztonsági intézkedések:

Személyes adatok tárolása, megőrzése stb. hogyan történik?

Infotv. 7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

12. Jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége:

Az Üzemeltető jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon való közzététel napjával hatályos. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatot.

13. Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogairól:

Személyes adatainak kezeléséről a felhasználók az Üzemeltetőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info[kukac]hajopincer.hu email címre kell eljuttatni. Az Üzemeltető legfeljebb 30 napon belül megküldi a kért tájékoztatást. A felhasználók kérhetik adataik helyesbítését illetve törlését, az adatkezelés időtartama pontban meghatározottak szerint.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén, az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bírósához fordulhat, ill. kérheti az adatvédelmi biztos hivatalának segítségét is.

14. Cookie szabályzat:

A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

 • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
 • Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.
 • Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást.
 • Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.
 • Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.
 • Fontos, hogy nem személyes adatokat gyűjtünk a cookie-val, hanem a felhasználói élményt szeretnénk tökéletesíteni egy igazán személyre szabott weboldallal.

 

Szerzői jogok nyilatkozata

A www.bestmixer.hu honlap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a honlap üzemeltetőjének, a Bestmixer Kft-nek, és jogtulajdonosának Csötönyi Norbertnek a szellemi termékét képező tartalmakat nézi és olvassa (szövegek, képek, videók, hanganyagok, letölthető dokumentumok stb.) és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.
A honlap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá a közzétett tartalmak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő tovább közléséhez. Tehát a weboldal bármely részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos!

A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a Honlap üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.
 
A jogi nyilatkozat és szerzői jogok
Ön a (www.bestmixer.hu) honlapra (a továbbiakban: Honlap) való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek:
 • A Honlapon található tartalom a Bestmixer, (a továbbiakban: Szolgáltató) kizárólagos szellemi tulajdona.
 • A Szolgáltató fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlap tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.
 • A www.bestmixer.hu weboldal főszerkesztőjének (Csötönyi Norbert) előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, forráskód, védjegy, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) másolása, felhasználása, feldolgozása és bármilyen módon történő értékesítése.
 • A Honlap oldalai teljes terjedelmükben, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokból bármely részt kivágni, és azt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.
 • Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.
 • A Honlapról értesüléseket csak a Honlapra való hivatkozással lehet átvenni úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt és köteles a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is feltüntetni.
 • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, a Szolgáltató követelheti a jogsértés azonnali abbahagyását és kárának teljes körű megtérítését.
 • A Honlap tulajdonosa folyamatosan ellenőrzi a honlapon elhelyezett információkat, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk folyamatos aktualizálásáért, a pontos és hiteles információk megadására törekszik, azonban azok pontosságát és teljességét garantálni nem tudja, az esetleges ebből fakadó károkért felelősséget nem vállal, a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért, továbbá az oldalon szereplő információkra hivatkozva semmiféle kártérítés nem kérhető sem közvetve sem harmadik féltől.
 • A Honlapon szereplő információk tájékoztató jellegűek!
 • A Honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa, a Honlap tartalmában értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre.
 
Jogi fellépés
 • A Honlap mindennemű tartalma, engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, utánközlése tilos!
 • A Honlap tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a főszerkesztő (Csötönyi Norbert) írásbeli hozzájárulását adta!
 • Az írásos engedély nélküli utánközlés, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000 Ft, másolt oldalanként/képenként!
 • A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat!